Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii „Sf. Filofteia” - scop, beneficiari si condiții de admitere

În "luna pentru viață", luna martie a anului 2022, în Parohia "Sf. Gheorghe" din Bacău, sub egida Asociației social-filantropice "Casa biencuvântării", aflată în proces de acreditare, se deschide Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți „Sf. Filofteia”. Activitatea Centrului "Sf. Filofteia" vine să dea o formă instituționalizată și conform standardelor de calitate actuale unor servicii oferite de ani buni de către Parohia "Sf. Gheorghe" Bacău, cu scopul de a veni în sprijinul familiilor aflate în dificultate, în vederea prevenirii abandonului şi instituţionalizării copiilor, care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. În consecință, beneficiarii Centrului sunt mamele aflate în criză de sarcină, precum și copiii minori și familiile defavorizate care au în grijă copii până în 18 ani, din Bacău și comunele limitrofe.

Programul, colaboratorii și acțiunile desfășurate prin intermediul Centrului "Sf. Filofteia" vor fi mediatizate prin intermediul site-ului parohiei: parohiasfgheorghe.ro și al paginii de facebook https://www.facebook.com/Parohia.Sf.Gheorghe.Bacau.

Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți „Sf. Filofteia”, din cadrul Asociației „Casa binecuvântării” a Parohiei „Sf. Gheorghe” Bacău, oferă următoarele servicii:


- servicii și consiliere de asistență socială pentru mame minore și femei însărcinate;

- consiliere psihologică în situații de criză de sarcină;

- consiliere psihologică individuală pentru adolescente aflate în dificultate;

- direcționare către servicii medicale de specialitate; oferirea de ajutoare materiale în funcție de caz;

- consiliere juridică;

- ateliere de educație pentru sănătate pentru elevi și studenți;

- sprijinirea părinților și viitorilor părinți aflați în dificultate.

Scopul serviciului social este înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale pentru familiile aflate în situații de risc la nivel local, capabil să asigure incluziunea socială a categoriilor vulnerabile către care se adresează, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru locuitorii din comunitate.

Obiectivele echipei de consiliere și susținere (asistent social, psiholog, preot, economist, jurist, voluntari) constau în oferirea grupului țintă (familii și copii aflați în situație de dificultate; femei în criză de sarcină; femei aflate în situații de violență; femei care solicită consiliere post-avort și post-divorț; părinți care așteaptă să li se nască copii și care doresc să primească informații și consiliere înainte de nașterea acestora) de: consiliere permanentă a femeilor aflate în criză de sarcină în vederea păstrării și nașterii copilului; îndrumare a tinerilor spre o viață morală, spirituală și intelectuală sănătoasă; susținere și promovare a drepturilor copilului născut și nenăscut; suport pentru familiile cu mai mulți copii; sprijinire a mamelor în creșterea copilului nou-născut prin oferirea de suport material și emoțional mai ales în primii ani ai vieții copilului și nu în ultimul rând, realizare a unor campanii de informare și conștientizare asupra educației pentru viață în rândul tinerilor.

 

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII

 

MISIUNE

Asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, în conformitate cu Ordinul nr.27 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie și/sau copiii separate sau în risc de separare de părinți.

 

SCOP

Scopul serviciului social CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, care se află în situaţie de risc de separare de familia lor, urmărind menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

 

CATEGORII DE BENEFICIARI

Beneficiarii serviciului social sunt copiii cu vârste între 2-18 din familiile aflate în dificultate (stare care limitează temporar sau definitiv capacitatea familiei de a-şi îndeplini funcţiile şi responsabilităţile ce-i revin față de copil), copii din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură și educație, în risc de abandon școlar etc. și părinții acestora, cu domiciliul stabil sau reședința în mun. Bacău și comunele limitrofe. O altă categorie de beneficiari o reprezintă copiii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate.
Capacitatea maximă a Centrului este de 50 de beneficiari copii.

 

 

CONDIȚII DE ACCES/ADMITERE ÎN CENTRU

Acte necesare:

 • Copie după actele de identitate – pentru copil și părinți (certificate de naștere, carte de identitate etc);
 • Cerere de înscriere în Centrul „Sfânta Filofteia” a copilului;
 • Adeverințe de venit/contract de muncă, după caz;
 • Adeverințe de sănătate pentru copilul în cauză, eliberată de medicul de familie, pentru frecventarea colecțivității;
 • Alte documente care sunt relevante pentru situația familiei (sentințe de divorț sau de încredințare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecția Copilului privind copilul în cauză sau frații acestuia, certificate care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc);
 • Ancheta socială și Planul de servicii întocmit, conform legii, de către Direcția de Asistență Socială, plan însoțit de Dispoziția Directorului General pentru aprobarea Planului de Servicii;
 • Decizia de admitere aprobată de șeful centrului și avizată de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.


Criterii de admitere:

 • Beneficiarii copii și părinții/reprezentantul legal al acestora, admiși în Centrul „Sf. Filofteia” sunt persoane cu domiciliul legal sau reședința în mun. Bacău și comunele limitrofe;
 • Copilul să prezinte adeverință medicală din care să reiasă că poate frecventa colectivitatea și nu suferă de boli cronice sau psihice;
 • Copilul să provină dintr-o familie aflată în situație de dificultate socială;
 • Copilul să aibă vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani.

 

Criterii de departajare de pe lista de așteptare:

Urgența și gravitatea situațiilor de dificultate în care se află familia:

 • familii în care există abuz fizic, emoțional sau sexual; 
 • familii care neglijează igiena, sănătatea și educația copilului; 
 • familii monoparentale;
 • familii în care unul sau mai mulți copii au abandonat școala;
 • familii în care unul sau ambii părinți muncesc în străinătate;
 • alte situații cu risc ridicat de separare a copiilor de părinți/de familie; 

 

Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie între Direcția de Asistență Socială – Centrul „Sf. Filofteia” şi reprezentantul legal al copilului, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. Serviciile sociale acordate beneficiarilor în cadrul Centrului „Sf. Filofteia” sunt gratuite, nu se percepe contribuţie din partea beneficiarilor.

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

Centrul derulează activități: 

 • educaționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; 
 • recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de învățare  și cele de relaxare și joc;
 • sprijin pentru orientarea școlară și profesională a copiilor beneficiari, precum și consilierea psihologică a acestora.
 • sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
 • supravegherea stării de sănătate a copiilor, precum și promovarea unui stil de viață sănătos la aceștia;
 • asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri, prin furnizarea acesteia de către Cantina Socială „Samarineanul Milostiv” a Parohiei Sf. Gheorghe” Bacău, GRATUIT.

Centrul de zi dezvoltă și acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare, relaționarea și complementaritatea cu alte servicii sociale, importanța existenței acestor servicii și beneficiile acestora pentru pentru copiii din comunitate și familiile acestora.

 

PERSONAL DE SPECIALITATE

Personalul este format din :

 • asistent social
 • psiholog
 • preot
 • îngrijitor.